Điều hòa Âm trần Mitsubishi

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 14000 BTU 2 chiều inverter FDT40VF/SRC40ZMX-S

Công suất:14.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 14000 BTU 2 chiều inverter FDUM40VF/SRC40ZMX-S

Công suất:14.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 chiều inverter FDT50VF/SRC50ZMX-S

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều FDC50CR-S5/FDT50CR-S5

Công suất:18.000
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34000 BTU 2 chiều inverter FDT100VF1/FDC100VNP

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều FDC50CR-S5/FDUM50CR-S5

Công suất:18.000
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 34000 BTU 2 chiều inverter FDUM100VF1/FDC100VN

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 34000 BTU 2 chiều inverter FDUM100VF1/FDC100VNP

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34000 BTU 2 chiều inverter FDT100VF1/FDC90VNP

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 chiều inverter FDUM71VF1/FDC71VNX

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 21000 BTU 1 chiều FDC71CR-S5-FDUM71CR-S5

Công suất:24.000
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 chiều inverter FDT71VF1/FDC71VNP

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 21000 BTU 1 chiều FDC71CR-S5/FDT71CR-S5

Công suất:24.000
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34000 BTU 1 chiều FDC100CR-S5/FDT100CR-S5

Công suất:34.000
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34000 BTU 2 chiều inverter FDT100VF1/FDC100VN

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 34000 BTU 1 chiều FDC100CR-S5-FDUM100CR-S5

Công suất:34.000
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 42000 BTU 1 chiều FDC125CR-S5-FDUM125CR-S5

Công suất:34.000
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 chiều inverter FDUM71VF1/FDC71VNP

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 34000 BTU 2 chiều inverter FDUM100VF1/FDC90VNP

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 42000 BTU 2 chiều inverter FDUM125VF/FDC125VN

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 42000 BTU 2 chiều inverter FDT125VF/FDC125VN

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 48000 BTU 2 chiều inverter FDT140VF/FDC140VN

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 48000 BTU 2 chiều inverter FDUM140VF/FDC140VN

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 42000 BTU 1 chiều FDC125CR-S5/FDT125CR-S5

Công suất:42.000
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 14500 2 chiều inverter FDTC40ZMXVF

Công suất:15.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 21000 2 chiều inverter FDTC60ZMXVF

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 chiều inverter FDT71VF1/FDC71VNX

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 chiều inverter FDUM50VF/SRC50ZMX-S

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Hàng nhật