Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Nagakawa

Máy Điều hòa Nagakawa

 

Máy Điều hòa Nagakawa 2 chiều ga R32

b1 Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều NS-A09R1M05 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều  NS-A09R1M05,Máy lạnh Nagakawa 9000 2 chiều,NS-A09R1M05
Model:NS-A09R1M05
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.100.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12R1M05 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12R1M05,Máy lạnh Nagakawa 12000 2 chiều,NS-A12R1M05
Model:NS-A12R1M05
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:6.500.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS-A18R1M05 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS-A18R1M05,Máy lạnh Nagakawa 18000 2 chiều,NS-A18R1M05
Model:NS-A18R1M05
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.200.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều NS-A24R1M05 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều  NS-A24R1M05 ,Máy lạnh Nagakawa 24000 2 chiều,NS-A24R1M05
Model:NS-A24R1M05
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:12.500.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Nagakawa 1 chiều ga R32

b1 Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS-C09R1M05 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS-C09R1M05,Máy lạnh Nagakawa 9000 1 chiều,NS-C09R1M05
Model:NS-C09R1M05
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:4.500.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS-C12R1M05 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS-C12R1M05 ,Máy lạnh Nagakawa 12000 1 chiều,NS-C12R1M05
Model:NS-C12R1M05
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:5.700.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NS-C18R1M05 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều  NS-C18R1M05,Máy lạnh Nagakawa 18000 1 chiều,NS-C18R1M05
Model:NS-C18R1M05
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:8.500.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 1 chiều NS-C24R1M05 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  1 chiều NS-C24R1M05,Máy lạnh Nagakawa 24000 1 chiều,NS-C24R1M05
Model:NS-C24R1M05
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:11.600.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Nagakawa 1 chiều thường ga R410A

b1 Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09TL ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09TL ga R410A,Nagakawa,NS - C09TL
Model:NS - C09TL
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:4.500.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều NS-C12TL ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều NS-C12TL ga R410A,Nagakawa,NS - C12TL
Model:NS - C12TL
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:5.800.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18TL ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18TL ga R410A,Nagakawa,NS - C18TL
Model:NS - C18TL
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:8.600.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều NS-C24TL ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều NS-C24TL ga R410A,Nagakawa,NS - C24TL
Model:NS - C24TL
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:11.700.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Nagakawa 2 chiều thường ga R410A

b1 Điều hòa Nagakawa 9000BTU 2 chiều NS-A09TL ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 9000BTU 2 chiều NS-A09TL ga R410A,Nagakawa,NS - A09TL
Model:NS - A09TL
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.150.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 12000BTU 2 chiều NS-A12TL ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 12000BTU 2 chiều NS-A12TL ga R410A,Nagakawa,NS - A12TL
Model:NS - A12TL
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:6.500.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 18000BTU 2 chiều NS-A18TL ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 18000BTU 2 chiều NS-A18TL ga R410A,Nagakawa,NS - A18TL
Model:NS - A18TL
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.000.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 24000BTU 2 chiều NS-A24TL ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 24000BTU 2 chiều NS-A24TL ga R410A,Nagakawa,NS - A24TL
Model:NS - A24TL
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:12.600.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Nagakawa hàng Thái lan

b1 Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều NS-A09TH b3
Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều  NS-A09TH,Máy lạnh Nagakawa 9000 2 chiều,NS-A09TH
Model:NS-A09TH
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12TH b3
Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12TH,Máy lạnh Nagakawa 12000 2 chiều,NS-A12TH
Model:NS-A12TH
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS-A18TH b3
Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS-A18TH,Máy lạnh Nagakawa 18000 2 chiều,NS-A18TH
Model:NS-A18TH
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều NS-A24TH b3
Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều  NS-A24TH ,Máy lạnh Nagakawa 24000 2 chiều,NS-A24TH
Model:NS-A24TH
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS-C09TH b3
Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS-C09TH,Máy lạnh Nagakawa 9000 1 chiều,NS-C09TH
Model:NS-C09TH
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS-C12TH b3
Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS-C12TH ,Máy lạnh Nagakawa 12000 1 chiều,NS-C12TH
Model:NS-C12TH
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NS-C18TH b3
Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều  NS-C18TH,Máy lạnh Nagakawa 18000 1 chiều,NS-C18TH
Model:NS-C18TH
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 1 chiều NS-C24TH b3
Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  1 chiều NS-C24TH,Máy lạnh Nagakawa 24000 1 chiều,NS-C24TH
Model:NS-C24TH
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter ga R410A

b1 Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09IT inverter ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09IT inverter ga R410A,Nagakawa,NS - C09IT
Model:NS - C09IT
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:6.320.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều NS-C12IT inverter ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều NS-C12IT inverter ga R410A,Nagakawa,NS - C12IT
Model:NS - C12IT
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.420.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18IT inverter ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18IT inverter ga R410A,Nagakawa,NS - C18IT
Model:NS - C18IT
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:11.520.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều NS-C24IT inverter ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều NS-C24IT inverter ga R410A,Nagakawa,NS - C24IT
Model:NS - C24IT
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:16.100.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Nagakawa 2 chiều inverter ga R410A

b1 Điều hòa Nagakawa 9000BTU 2 chiều NS-A09IT inverter ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 9000BTU 2 chiều NS-A09IT inverter ga R410A,Nagakawa,NS - A09IT
Model:NS - A09IT
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:7.550.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 12000BTU 2 chiều NS-A12IT inverter ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 12000BTU 2 chiều NS-A12IT inverter ga R410A,Nagakawa,NS - A12IT
Model:NS - A12IT
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:8.700.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 18000BTU 2 chiều NS-A18IT inverter ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 18000BTU 2 chiều NS-A18IT inverter ga R410A,Nagakawa,NS - A18IT
Model:NS - A18IT
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:12.650.000 VND
b5
b1 Điều hòa Nagakawa 24000BTU 2 chiều NS-A24IT inverter ga R410A b3
Điều hòa Nagakawa 24000BTU 2 chiều NS-A24IT inverter ga R410A,Nagakawa,NS - A24IT
Model:NS - A24IT
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:17.200.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Nagakaw 2 chiều inverter

b1 Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều inverter R410A NIS-A09R2T01 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều inverter R410A NIS-A09R2T01 ,Máy lạnh Nagakawa 9000 2 chiều inverter,NIS-A09R2T01
Model:NIS-A09R2T01
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:7.550.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều inverter R410A NIS-A12R2T01 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều inverter R410A NIS-A12R2T01 ,Máy lạnh Nagakawa 12000 2 chiều inverter,NIS-A12R2T01
Model:NIS-A12R2T01
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:8.700.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều inverter R410A NIS-A18R2T01 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều inverter R410A NIS-A18R2T01 ,Máy lạnh Nagakawa 18000 2 chiều inverter,NIS-A18R2T01
Model:NIS-A18R2T01
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:12.650.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều inverter R410A NIS-A24R2T01 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  2 chiều inverter R410A NIS-A24R2T01 ,Máy lạnh Nagakawa 24000 2 chiều inverter,NIS-A24R2T01
Model:NIS-A24R2T01
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:17.200.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Nagakaw 1 chiều inverter

b1 Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều inverter R410A NIS-C09R2T01 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều inverter R410A NIS-C09R2T01 ,Máy lạnh Nagakawa 9000 1 chiều inverter,NIS-C09R2T01
Model:NIS-C09R2T01
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:6.320.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều inverter R410A NIS-C12R2T01 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều inverter R410A NIS-C12R2T01 ,Máy lạnh Nagakawa 12000 1 chiều inverter,NIS-C12R2T01
Model:NIS-C12R2T01
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.420.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều inverter R410A NIS-C18R2T01 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều inverter R410A NIS-C18R2T01 ,Máy lạnh Nagakawa 18000 1 chiều inverter,NIS-C18R2T01
Model:NIS-C18R2T01
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:11.520.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 1 chiều inverter R410A NIS-C24R2T01 b3
Máy Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  1 chiều inverter R410A NIS-C24R2T01 ,Máy lạnh Nagakawa 24000 1 chiều inverter,NIS-C24R2T01
Model:NIS-C24R2T01
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:16.100.000 VND
b5

Máy Điều hòa Nagakawa giá rẻ chỉ hơn 4 triệu, 2020

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất